Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
oraz
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ul. Jagiellońska 68; 25-734 Kielce
tel. (41) 365-54-00, fax (41) 345-18-73

Tablica ogłoszeń PSSE Jędrzejów

(Wersja opublikowana)

OGŁOSZENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Jędrzejowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko młodszego asystenta w Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska .

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe w zakresie : inżynierii środowiska lub ochrony środowiska

- dobra znajomość obsługi komputera,

- stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku młodszego asystenta.

- znajomość aktów prawnych tj:

  - Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  - Kodeks Postępowania Administracyjnego

  - ustawy i rozporządzenia wykorzystywane w Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska

 

Wymagania dodatkowe:

- komunikatywność,

- kreatywność,

- umiejętność w pracy w zespole.

 

Zakres głównych zadań  wykonywanych na stanowisku:

1. Kontrola przestrzegania przepisów prawa określających wymagania higieniczne i zdrowotne obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

2. Sprawowanie nadzoru nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, wody ciepłej kąpieliskami i pływalniami.

3. Pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych.

4. Prowadzenie bieżących i okresowych ocen jakości wody.

5. Prowadzenie nadzoru nad zagadnieniami dotyczącymi postępowania i unieszkodliwiania odpadów medycznych.

6. Prowadzenie nadzoru nad zagadnieniami dotyczącymi postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.

7. Prowadzenie postępowania administracyjnego w obiektach objętych nadzorem.

8. Sporządzanie dokumentacji,  analiz i sprawozdań oraz prowadzenie rejestrów i ewidencji w ww. zakresie.

 

Wymagane dokumenty:

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności (oryginały przedmiotowych dokumentów należy przynieść na rozmowę kwalifikacyjną),

- list motywacyjny,

- Curriculum Vitae (CV),

- kserokopia dowodu osobistego,

- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.11.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r, poz.1202 ze zm.).

Oferty niekompletne tj., nie zawierające wszystkich obowiązkowo wymaganych dokumentów i danych wymaganych w dokumentach nie będą rozpatrywane.


Dokumenty, które wpłyną do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Jędrzejowie po wyżej wymienionym terminie, nie będą rozpatrywane.


Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi. Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Termin składania dokumentów:  do dnia  30 grudnia 2016 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:  styczeń 2017 r.


Miejsce składania dokumentów:

- w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ,ul. 11 Listopada 33,                              28-300 Jędrzejów - pokój nr  5

- lub  pocztą  na w/w adres.


Jędrzejów, 19 grudnia 2016 r.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko mł. asystenta w Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jędrzejowie zostało zakończone.

Wprowadzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie 2016-12-19 11:40:59
Zmienil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie 2017-01-18 11:22:11
Zatwierdzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jędrzejowie 2017-01-18 11:22:20
Przeczytano: 1107 razy.

Strona główna    WSSE Kielce    PSSE Busko Zdrój    PSSE Jędrzejów    PSSE Kielce    PSSE Końskie    PSSE Opatów    PSSE Ostrowiec Św.    PSSE Sandomierz    PSSE Skarżysko-Kamienna    PSSE Starachowice    PSSE Staszów    PSSE Włoszczowa    Redakcja    Biuletyn Informacji Publicznej