Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
oraz
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ul. Jagiellońska 68; 25-734 Kielce
tel. (41) 365-54-00, fax (41) 345-18-73

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Jędrzejowie

Obszar działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego obejmuje powiat jędrzejowski w skład którego wchodzi 9 gmin: Jędrzejów, Sędziszów, Małogoszcz, Wodzisław, Nagłowicie, Oksa, Słupia, Sobków, Imielno.

Gminy łącznie zajmują obszar 1257,17 km2, liczba ludności wynosi 88357, 70 osób/1 km².

Przedmiot działalności Państwowych Inspektorów Sanitarnych określa ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr. 212, poz. 1263). Zadaniem służby sanitarno - epidemiologicznej jest realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska.
 2. higieny pracy w zakładach pracy,
 3. higieny procesów nauczania i wychowania,
 4. higieny wypoczynku i rekreacji,
 5. zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 6. higieniczno – sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny , sprzęt oraz pomieszczenia , w których są udzielane świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
  Wykonywanie zadań określonych powyżej polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.


Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:

 1. uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy
 2. uzgadnianie dokumentacji projektowej pod właściwości wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:
  a)budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych
  b)nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub w budownictwie
 3. uczestniczenie w dopuszczeniu do produkcji obiektów budowlanych, oraz środków komunikacji lądowej
 4. inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.


Do zakresu działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

 1. higieny środowiska , a zwłaszcza wody do spożycia , czystości powietrza atmosferycznego, gleby ,wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach ,
 2. utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej ,dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego , drogowego, lotniczego i morskiego,
 3. warunków produkcji, transportu , przechowywania i sprzedaży żywności, warunków żywienia zbiorowego oraz nadzoru nad jakością zdrowotną żywności,
 4. warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku , materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,
 5. warunków zdrowotnych środowiska pracy ,a zwłaszcza zapobieganiu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
 6. higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo- wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku,
 7. higieny procesów nauczania,
 8. przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, preparaty chemiczne lub wyroby obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich wymienionych w tej ustawie
 9. przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.), rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi
10. wymagań określonych w przepisach o zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym.

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy również kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich zastosowania w działalności zawodowej.

Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób należy:

 1. dokonywania analiz i ocen epidemiologicznych,
 2. opracowywania programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych programów i planów,
 3. ustalanie zakresów i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowania nadzoru w tym zakresie,
 4. wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie- w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych,
 5. wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia,
 6. planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granic państwa,
 7. nadzór sanitarny nad ruchem pasażerskim i towarowym w morskich i lotniczych portach oraz przystaniach,
 8. udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych lekarzom okrętowym i personelowi pomocniczo –lekarskiemu, zatrudnionemu na statkach morskich żeglugi śródlądowej i powietrznych,
 9. kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach.


Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:

 1. inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 2. pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia
 3. udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,
 4. ocenia działalność oświatowo- zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo- wychowawcze, szkoły wyższe oraz ośrodki masowego przekazywania, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udziela im pomocy w prowadzeniu tej działalności

Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy również wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Opinie, o których mowa powyżej, są wydawane na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową.

Strona główna    WSSE Kielce    PSSE Busko Zdrój    PSSE Jędrzejów    PSSE Kielce    PSSE Końskie    PSSE Opatów    PSSE Ostrowiec Św.    PSSE Sandomierz    PSSE Skarżysko-Kamienna    PSSE Starachowice    PSSE Staszów    PSSE Włoszczowa    Redakcja    Biuletyn Informacji Publicznej