Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
oraz
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ul. Jagiellońska 68; 25-734 Kielce
tel. (41) 365-54-00, fax (41) 345-18-73

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności
(Wersja opublikowana)
Przedmiot działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Przedmiot działalności Państwowych Inspektorów Sanitarnych określa ustawa z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 59).

Zadaniem służby sanitarno – epidemiologicznej jest realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, szczególności przez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska,
2) higieny pracy w zakładach pracy,
3) higieny radiacyjnej,
4) higieny procesów nauczania i wychowania,
5) higieny wypoczynku i rekreacji,
6) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
Wykonywanie powyższych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

I. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:
1) uzgadnianie projektów wojewódzkich i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, a także wskazań lokalizacyjnych i lokalizacji autostrad pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;
2) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:
a) budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych,
b) nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie;
3) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych oraz środków komunikacji lądowej;
4) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.

II. W dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:
1) higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia, czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;
2) utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego;
3) warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego;
4) warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;
5) warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
6) higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;
7) higieny procesów nauczania;
8) nadzór w zakresie przestrzegania przez producentów, importerów, eksporterów, osoby wprowadzające do obrotu i stosujące w działalności gospodarczej substancje chemiczne i ich mieszaniny, a także wyroby w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity z 2015 r. poz. 1203) przepisów tej ustawy oraz rozporządzeń Wspólnoty Europejskiej w niej wymienionych;
9) nadzór w zakresie przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity z 2012 r. poz. 124; z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 273/2004 w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia Rady (WE) 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotykowymi pomiędzy Wspólnota a państwami trzecimi;
10) egzekwowania zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity z 2012 r. poz. 124; z późniejszymi zmianami);
11) przestrzeganie przepisów w zakresie wprowadzania do obrotu i stosowania w działalności zawodowej produktów biobójczych i substancji czynnych;
12) nadzór nad przestrzeganiem wymagań określonych w przepisach o zawartości niektórych substancji w dymie tytoniowym.

III. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób, o których mowa w art. 2, należy:
1) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych;
2) opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych programów i planów;
3) ustalanie zakresów i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie;
4) wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie - w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych;
4a) wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia;
5) planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granic państwa;
6) nadzór sanitarny nad ruchem pasażerskim i towarowym w morskich i lotniczych portach oraz przystaniach;
7) udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych lekarzom okrętowym i personelowi pomocniczo-lekarskiemu, zatrudnionemu na statkach morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych;
8) kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach.

IV. Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:
1) inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy;
2) pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia;
3) udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;
4) ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udziela im pomocy w prowadzeniu.

V. Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy również wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. W/w opinie wydawane są na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową.
Wprowadzil: Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach 2003-06-30 11:20:01
Zmienil: Piotr Garecki 2019-01-16 09:37:25
Zatwierdzil: Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 2019-01-16 09:37:55
Przeczytano: 17482 razy.
Wersja archiwalna z 2019-01-16 09:14:46 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2019-01-16 09:09:25 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2019-01-16 08:58:51 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2019-01-16 08:55:48 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2018-02-21 14:58:07 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2018-02-16 11:04:56 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2017-07-03 09:44:49 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2016-10-12 08:00:00 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-10-01 14:40:42 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-09-23 14:14:41 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-09-23 14:09:32 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2015-09-23 08:11:09 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2012-12-03 08:59:55 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2011-10-17 14:09:42 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-23 09:26:28 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-23 09:16:32 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-23 09:04:00 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2007-02-23 09:02:14 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2006-09-26 13:42:56 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2005-03-03 08:35:27 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-06-30 11:22:31 (Wersja opublikowana)

Strona główna    WSSE Kielce    PSSE Busko Zdrój    PSSE Jędrzejów    PSSE Kielce    PSSE Końskie    PSSE Opatów    PSSE Ostrowiec Św.    PSSE Sandomierz    PSSE Skarżysko-Kamienna    PSSE Starachowice    PSSE Staszów    PSSE Włoszczowa    Redakcja    Biuletyn Informacji Publicznej