Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach
oraz
Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych

ul. Jagiellońska 68; 25-734 Kielce
tel. (41) 365-54-00, fax (41) 345-18-73

Przedmiot działalności

(Wersja opublikowana)
Przedmiot działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Obszar działania PPIS obejmuje powiat starachowicki w skład którego wchodzą gminy:
Brody, Pawłów, Mirzec, miasto i gmina Wąchock, miasto Starachowice.
Nadzorowany obszar posiada powierzchnię 524 km kw., liczba ludności wynosi 96 052.


Przedmiot działalności Państwowych Inspektorów Sanitarnych określa ustawa z 14.03.1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263). Zadaniem służby sanitarno – epidemiologicznej jest realizacja zadań z zakresu zdrowia publicznego, szczególności przez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
1) higieny środowiska
2) higieny pracy w zakładach pracy
3) higieny procesów nauczania i wychowania
4) higieny wypoczynku i rekreacji
5) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku
6) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
Wykonywanie powyższych zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.
I. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należy w szczególności:
1) uzgadnianie projektów wojewódzkich i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji, a także wskazań lokalizacyjnych i lokalizacji autostrad pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych
2) uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:
a) budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych
b) nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie
3) uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych oraz środków komunikacji lądowej
4) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.
II. W dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:
1)higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, czystości powietrza atmosferycznego, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach;
2) utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego
3) warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego
4) warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi
5) warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy
6) higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku
7) higieny procesów nauczania
8) przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, preparaty chemiczne lub wyroby obowiązków wynikających z ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322) oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich wymienionych w tej ustawie
9) przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485), rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi
10) wymagań określonych w przepisach o zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym
Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy również kontrola przestrzegania przepisów dot. wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.
III. Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób, o których mowa w art. 2, należy:
1) dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych
2) opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych programów i planów
3) ustalanie zakresów i terminów szczepień ochronnych oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie
4) wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie - w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych
4a) wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia
5) planowanie i organizowanie sanitarnego zabezpieczenia granic państwa
6) nadzór sanitarny nad ruchem pasażerskim i towarowym w morskich i lotniczych portach oraz przystaniach
7) udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych lekarzom okrętowym i personelowi pomocniczo-lekarskiemu, zatrudnionemu na statkach morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych
8) kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach.
IV. Państwowa Inspekcja Sanitarna inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, a w szczególności:
1) inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowania zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
2) pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia
3) udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi
4) ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazywania, zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udziela im pomocy w prowadzeniu
V. Do zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy również wydawanie opinii co do zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. W/w opinie wydawane są na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową
Wprowadzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach 2003-07-07 13:40:42
Zmienil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach 2011-12-12 12:45:25
Zatwierdzil: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Starachowicach 2011-12-12 12:45:27
Przeczytano: 5090 razy.
Wersja archiwalna z 2011-12-12 12:38:45 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-07 14:15:52 (Wersja opublikowana)
Wersja archiwalna z 2003-07-07 14:15:13 (Wersja opublikowana)
Przedmiot działaności

Strona główna    WSSE Kielce    PSSE Busko Zdrój    PSSE Jędrzejów    PSSE Kielce    PSSE Końskie    PSSE Opatów    PSSE Ostrowiec Św.    PSSE Sandomierz    PSSE Skarżysko-Kamienna    PSSE Starachowice    PSSE Staszów    PSSE Włoszczowa    Redakcja    Biuletyn Informacji Publicznej